Voorwaarden Algemene voorwaarden W3E

W3E B.V. Algemene Voorwaarden

Artikel 1: toepasselijkheid

1.1 De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van W3E B.V. (verder te noemen: W3E B.V.) en alle door W3E B.V. gesloten overeenkomsten of door W3E B.V. verrichtte handelingen. De koper wordt door zijn bestelling geacht daarmee akkoord te gaan. Afwijkingen van deze voorwaarden en/of mondelinge of telefonische afspraken zijn alleen dan bindend wanneer zij door W3E B.V. schriftelijk hebben bevestigd. W3E B.V. is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoeringen van bestellingen die telefonisch aan W3E B.V. zijn door gegeven en niet zijn gevolgd door een schriftelijke orderbevestiging.

1.2 Alle aanbiedingen van W3E B.V. en daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures, prijslijsten, voorraadlijsten, catalogi en prospectussen en verstrekte afbeeldingen etc. zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelf na aanvraag door e koper. Herroeping na aanvaardingen door de koper zal onverwijld dienen te geschiedden.

1.3 Een aanvaring van de aanbieding van W3E B.V., als bedoeld in artikel 1.2, welke afwijkt van die aanbieding, geldt als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding en als een nieuwe aanbieding die W3E B.V. niet bindt. Dit geldt ook indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van de aanbieding van W3E B.V. afwijkt.

1.4 De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

Artikel 2: prijzen

2.1 Alle prijzen in de door W3E B.V. genoemde aanbiedingen, als bedoeld in 1.2, gelden alleen voor die aanbiedingen en kunnen tot aan het moment dat de overeenkomst door W3E B.V. schriftelijk is geaccepteerd, worden herzien.

2.2 Indien W3E B.V. door enige omstandigheid niet in staat is de opdracht uit te voeren die is overeengekomen en de koper wenst de opdracht op een andere wijze uitgevoerd te hebben, dan houdt W3E B.V. het recht voor tot herberekening van de prijs.

2.3 Bovendien kunnen de prijzen na het sluiten van de overeenkomst worden verhoogd op grond van externe factoren, zoals verhoging van belastingen, externe leveranciersprijzen, valuta, grondstoffen, vrachtkosten, lonen en/of sociale lasten, invoerrechten, heffingen of andere lasten.

2.4 De opgegeven prijzen zijn steeds exclusief B.T.W. en eventueel verschuldigde in- en uitvoerrechten.

Artikel 3: levertijd & uitvoering der werkzaamheden

3.1 De levertijd wordt, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven en kan nimmer als een fatale termijn worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een overschrijding van de levertijd geef de koper in geen geval recht op schadevergoeding of op ontbindingen van de overeenkomst.

3.2 W3E B.V. is gerechtigd de verdere uitvoering van de werkzaamheden op te schorten, zolang de koper jegens W3E B.V. niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Dit opschorting recht geldt tot op het moment dat de koper zijn verplichtingen alsnog is nagekomen, tenzij W3E B.V. inmiddels gebruikt heeft gemaakt van haar recht de overeenkomst te ontbinden. Een en ander laat het recht van W3E B.V. op schadevergoeding onverlet.

3.3 De door W3E B.V. gesloten overeenkomst zal naar beste kunnen worden uitgevoerd. Tenzij bij order bijzondere eisen en kwaliteit schriftelijk zijn vast gesteld en dit schriftelijk door W3E B.V. zijn aangenomen, wordt door W3E B.V. handelskwaliteit geleverd. Ten aanzien van de afmetingen en gewichten van alle materialen houdt W3E B.V. zich steeds de gewone bij de met de vervaardingen belaste fabrikanten gebruikelijk spelingen volgends DIN voor. Afwijkingen van ondergeschikte aard geven de koper geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding. De koper die van mening is dat de prestatie van W3E B.V. niet beantwoordt aan de overeenkomst, is verplicht W3E B.V. op straffe van verval van rechten- binnen acht dagen na ontvangst van de zaken, daarvan per aangetekende brief op de hoogte te stellen.

Artikel 4: risico

4.1 Het risico van de door W3E B.V. geleverde goederen is voor de koper: a. bij aflevering af: zodra de goederen in of op de vervoermiddelen zijn geladen. B. bij levering franco werk: zodra de goederen zijn aangevoerd op de plaats van bestemming. C bij levering op afroep gaat het risico over, zodra de goederen op het terrein van W3E B.V. ten behoeve van de koper zijn afgezonderd.

4.2 Indien niets expliciet is overeengekomen geldt dat vervoer van zaken onder alle omstandigheden plaatsvindt voor risico van de koper, ook indien het vervoer geschiedt vanaf het adres van een leverancier van W3E B.V..

Artikel 5: overmacht

5.1 Omstandigheden buiten de wil en/of het toedoen van W3E B.V., welke van dien aard zijn dat nalevering van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang van W3E B.V. gevergd kan worden, geeft W3E B.V. het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

5.2 Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld gelden onder andere: Niet volledige en/of vertraagde leveringen door toeleveranciers van W3E B.V. oorlog en oorlogsgevaar, hele of gedeeltelijke mobilisatie, burgeroorlog, oproep, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfszetting, uitsluiting, in- en uitvoer belemmeringen, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoeringen van de overeenkomst bezwaarlijk en/of kostbaarder dan bij het afsluiten van een overeenkomst te voorzien was, vorst, epidemieën, verkeer storingen, verlies of beschadiging bij transport, diefstal, storingen in leveringen van energie, defecten aan machinerieën, alles wat zowel in het bedrijf van W3E B.V. als bij derden van wie W3E B.V. de benodigde materialen of grondstoffen, geheel of gedeeltelijk moet betrekken en voorts alle overige oorzaken, buiten de wil en/of het toedoen van W3E B.V. ontstaan.

5.3 Indien de overmacht intreed, terwijl de overeenkomst reeds gedeeltelijk is uitgevoerd, heeft de koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om of het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen of de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde als beëindigd te beschouwen, onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd had naar W3E B.V. terug te zenden voor rekening en risico van de koper, indien de koper kan aantonen dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken door de koper niet meer doeltreffend kan worden, gebruikt het niet afleverden van de resterende zaken.

Artikel 6: Reclame en aansprakelijk

6.1 W3E B.V. is behoudens het bepaalde in het volgende lid – nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, daaronder begrepen bedrijfsschade welke voor de koper uit een met W3E B.V. gesloten overeenkomst mocht voortvloeien. De koper vrijwaart W3E B.V. voor alle gevolgen van aanspraken welke door de afnemer, opdrachtgever of andere wederpartij van de koper tegen W3E B.V. geldend mochten worden gemaakt met betrekking tot het gekochte.

6.2 De aansprakelijkheid van W3E B.V. is beperkt tot vervanging van het geleverde gebrekkig goed of een onderdeel daarvan, dan wel tot teruggave van de overeengekomen prijs of evenredig gedeelte daarvan een en ander ter beoordeling aan W3E B.V.. Reclames geven geen recht tot het niet voldoen van factuurbedragen. Ieder recht op reclames vervalt indien de gebruiksaanwijzing of voorschriften op e etiketten of andere wijze bij de levering, schriftelijk of mondeling kenbaar gemaakt, niet nauwkeurig zijn opgevolgd of het geleverde op andere wijze onoordeelkundig is behandeld, terwijl in twijfelgevallen de bewijslast op de koper rust. Retourzendingen welke niet behoorlijk verpakt zijn, worden geweigerd.

6.3 Indien sprake is van een consumentenkoop in de zin van artikel 5, boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, kan de koper indien het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoord, eisen: a) aflevering van het ontbrekende b) herstel van de afgeleverde zaak mits W3E B.V. daaraan redelijkerwijs kan voldoen; c) vervanging van de afgeleverde zaak tenzij de afwijking van het overeengekomen te gering is om dit te rechtvaardigen, dan wel de zaak na het tijdstip dat koper redelijkerwijs met ongedaan maken rekening moet houden, teniet of achteruit is gegaan doordat hij niet als zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd. Indien koper herstel of vervanging vordert, is W3E B.V. bevoegd te kiezen tussen vervanging of teruggave van de koopprijs)

6.4 Alle reclames dienen op straffe van verval van rechten binnen acht dagen na aflevering der goederen per aangetekende brief te geschiedden. Reclames die niet per aangetekende brief of later dan bedoelde termijn worden opgegeven worden niet in behandeling genomen.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud en zekerheidsstelling

7.1 Elke verkoop wordt door W3E B.V. aangegaan onder de opschortende voorwaarden dat uit de door W3E B.V. eventueel in te winnen informatie voldoende kredietwaardigheid van de koper blijkt. Levering aan voor W3E B.V. onbekende kopers geschiedt bij vooruitbetaling of onder rembours.

7.2 W3E B.V. behoudt zich de eigendom voor van alle door W3E B.V. geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door W3E B.V. aan koper geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen van W3E B.V. voor door W3E B.V. in het kader van de levering van goederen verrichte of te verrichten werkzaamheden en van hetgeen W3E B.V. van koper te vorderen heeft wegens diens tekortschieten in de nakoming van de met hem gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, renten en boetes.

7.3 Eerst na volledige betaling van alle vorderingen, als bedoeld in het vorige Lid, vindt de overdracht plaats van de goederen.

7.4 Indien en voor zover door W3E B.V. geen betaling is verkregen van de opeisbare vorderingen ter zake waarvan W3E B.V. zich de eigendom van geleverde goederen heeft voorbehouden is W3E B.V. gerechtigd zonder ingebrekestellingen zonder rechterlijke tussenkomst en wordt W3E B.V., voor zover nodig, reeds nu nog alsdan onherroepelijk door koper daartoe gemachtigd, haar goederen terug te nemen en is koper verplicht W3E B.V. in dat kader toegang te verlenen tot alle in haar onderneming in gebruik zijnde ruimten, een en ander onverminderd het recht van W3E B.V. om de wederpartij schadevergoeding te vorderen.

7.5 Ook in geval van opschorting van betaling, aanvraag van surseance van betaling, faillissement of liquidatie van zaken van koper heeft W3E B.V. het in Sub 7.4 omschreven recht.

7.6 Koper is gerechtigd de door de door W3E B.V. geleverde goederen waarvan W3E B.V. eigenaar is ten behoeve van W3E B.V. door te verkopen, echt alleen voor zover zulks binnen kopers normale bedrijfsuitvoering gebruikelijk is, tenzij W3E B.V. koper heeft medegedeeld dat zij daartoe niet meer bevoegd is.

7.7 Koper is verplicht op het eerste verzoek van W3E B.V. een bezitloos pandrecht te vestigen op de door W3E B.V. geleverde goederen, zodra W3E B.V. om welke reden dan ook daarvan de eigendom verliest, zulks tot zekerheid voor de betaling aan alle bestaande en toekomstige vorderingen van W3E B.V. op de koper, die ter zake van incassokosten en rente daaronder begrepen. Indien koper aan het hierboven bedoelde verzoek niet voldoet, zijn alle vorderingen van W3E B.V. terstond opeis en is W3E B.V. gerechtigd tot ontbinding der overeenkomst(en) over te gaan, onverminderd het recht van W3E B.V. op schadevergoeding.

7.8 Het is de koper verboden op de door W3E B.V. geleverde zaken – ongeacht of W3E B.V. daarvan nog eigenaar is, een vuist, of bezitloos pandrecht ten behoeve van een derde te vestigen. W3E B.V. zal steeds, zolang het gekochte en geleverde niet geheel mocht zijn betaald, als ook alvorens tot levering over te gaan, een bankgarantie, althans een daarmee gelijke te stellen zekerheid als waarborg voor de betaling van het verschuldigde, respectievelijk van hetgeen aan leveringen verschuldigd zal worden, mogen verlangen. De koper is alsdan verplicht deze zekerheid te stellen (Indien sprake is van een consumentenkoop in de zin van artikel 5 van boek van het BW kan de koper tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht.

7.9 Zolang de sub 7.9 bedoelde zekerheid niet is gesteld, kan W3E B.V.

de levering opschorten en/of de lopende overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst voor ontbonden verklaren, onverminderd het recht aan W3E B.V. op nakoming en/of schadevergoeding.

Artikel 8: Betaling

8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

8.2 Indien binnen 30 dagen na factuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden, is W3E B.V. gerechtigd een rente gelijk aan 1,5% per maand of gedeeltes daarvan in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend voor een volle maand. Deze rente wordt berekend vanaf de dag dat de betaling had dienen plaats te vinden tot en met die van de voldoening, zonder dat hiervoor enige voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling is vereist. De rente berekening vindt plaats volgens de bij de Nederlandse bankinstelling gebruikelijke methode. Indien het factuurbedrag ter dage der opeisbaar niet volledig is betaald, zal de koper in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. W3E B.V. is alsdan gerechtigd zonder enige rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, waarbij de aan W3E B.V. toekomende rechten, als vermeld in de vorige leden van dit artikel, onverlet blijven. In geval van ontbinding is de koper aansprakelijk voor de door W3E B.V. geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transport kosten.

8.3 Voorts is de koper dan gehouden W3E B.V. te vergoeden alle kosten die W3E B.V. dient te maken ter incasso van de openstaande bedragen, waaronder: a.) declaraties van advocaten en procureurs ter zake van hun werkzaamheden, zowel in als buiterechte, ook voor zover zij de door de rechten geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus alsmede alle executiekosten. De buitengerechtelijke kosten van de zojuist genoemden worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van € 68,07 b.) de kosten van een faillissementsaanvragen.

8.4 Als een maand na de overeengekomen levertijd gekochte zaken niet zijn afgenomen, is W3E B.V. gerechtigd om zonder enige voorafgaande sommatie of ingebrekestelling naar de keus van WiKa of de verkochte zaken te factureren en betaling te verlagen of de koop te annuleren. In het eerste geval worden de zaken voor rekening en risico van de koper in de magazijnen van W3E B.V. of elders bij derden opgeslagen en is W3E B.V. gerechtigd behalve de koopprijs alle uit bovenstaande situatie voortvloeiende kosten aan de koper in rekening te brengen. In het tweede geval is W3E B.V. gerechtigd een schadevergoeding te eisen als nader omschreven in artikel 9.4

8.5 Een betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom. Indien de koper meerdere facturen onbetaald laat strekt een betaling, met inachtneming van het bepaalde in de vorige in, eerst in mindering op de oudste factuur en vervolgens op de een na oudste, enz.

8.6 Wanneer de levering in gedeeltes geschiedt, kan elke zending afzonderlijk worden gefactureerd.

Artikel 9: compensatie, verrekening, opschorting en annulering.

9.1 Het is de koper niet toegestaan enig dor hem aan W3E B.V. verschuldigd bedrag te compenseren met bedragen welke WiKa aan hem verschuldigd zijn.

9.2 In geval van tijdelijke onmogelijkheid tot levering, is de koper niet gerechtigd tot opschorting van de betaling.

9.3 De koper is evenmin gerechtigd tot opschorting van de betaling uit hoofde van de overeenkomst in verband met enige andere met W3E B.V. gesloten overeenkomst, behoudens voor zover het betreft een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

9.4 Annulering is alleen mogelijk met de toestemming van W3E B.V.. Bij gehele of gedeeltelijke annulering van orderbevestiging door de koper heeft W3E B.V. het recht op een vergoeding van 20% van het totaalbedrag van orderbevestiging.

Artikel 10: geschillen

10.1 Alle geschillen direct of indirect uit deze overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter van de arrondissementsrechtbank te Utrecht aanhangig worden gemaakt, met dien verstande dat ten aanzien van in het buitenland bevestigde tegenpartijen W3E B.V. zich het recht voorbehoud het geschil aanhangig te maken in de plaats waar de tegenpartij is gevestigd.

 

10.2 Op alle door W3E B.V. verrichtte handelingen waaronder door W3E B.V. gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.